Gavúrky

Chránený areál Gavúrky sa nachádza v k. ú. obcí Dobrá Niva a Sása v okrese Zvolen (Banskobystrický kraj). Geomorfologický sa územie radí pod Slovenské stredohorie v podcelku Pliešovská kotlina. Areál má charakter pasienkového dubového lesa (panónsky háj) s prevahou duba letného (Quercus robur).
 Vzhľadom na trend zanikania panónskych hájov predstavujú dendrocenózy a fytocenózy Gavuriek jedinečné územie na Slovensku so zachovalými dubovými spoločenstvami viac ako dvesto ročných dubov. Územie je vysoko hodnotné z entomologického hľadiska. Taktiež vysokú hodnotu má avifauna pozostávajúca z predovšetkým dutinových hniezdičov spomeniem dendrocopus syriacus, medius, minor, upupa epops, jynx torquilla z menších hniezdičov napr. ficedula hypoleuca-šedá forma, ficedula albicollis
a iné.

 


Registračné údaje územia:

Rok vyhlásenia: 1999
Evidenčné číslo: 1068
Výmera chráneného územia: 57,43ha
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banske Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška KÚ
v B.Bystricič.21/1999 z 11.8.1999

Viac info na www.gavurky.sk | Ísť hore

 

 

 

 

Poľana

Chránená krajinná oblasť Poľana pre svoju jedinečnú rozmanitosť ekosystémov horských lúk a husto zalesnených oblastí v centre oblasti umiestnenou jadrovou prírodnou rezerváciou Zadná Poľana s pôvodným ekosystémom pralesovitej smrekovej formy je zaradená do zoznamu biosférických rezervácii Unesco. Rozloha biosférickej rezervácie je 20360 ha pričom územie je súčasťou vyššieho celku a to Chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) s rozlohou 32188 ha. Pre celé územie platí 3. stupeň ochrany okrem národných prírodnych rezervácií s 5.stupňom ochrany. Územie Poľany sa rozkladá v štyroch okresoch pričom sever územia zasahuje do Horehronia (okresy Banská Bystrica a Brezno) a južná časť je súčasťou Podpoľania (okresy Zvolen a Detva). Severne územie ohraničuje pohorie Vepra s Hrbom, východne osídlenie obcí Sihla-Lom nad Rimavicou, južná hranica prechádza osídlením obcí Hriňová a Detva a západnú hranicu limituje osídlenie obcí Očová a Hrochoť. Severná a severovýchodná hranica územia sa nachádza mimo usídlení a vedie dolinami horského masívu Vepor. Poľana je unikátna aj v tom, že nie je poznačená aktívnou hospodárskou činnosťou a rekreačnou industrializáciou. Na celom území sa nachádzajú dva rekreačné zariadenia a to Hotel Poľana a Chata pod Hrbom.

 


 

V rámci Chránenej krajinnej sú vyhlásené:
3 národné prírodné rezervácie (Hrončecký grúň,Ľubietovský Vepor a Zadná Poľana)
1 národná prírodná pamiatka (Vodopád Bystré)
7 prírodné pamiatky (Bátovský balvan,Havranka,Jánošíková skala,Kalamárka,Melichova skala,Spády a Veporské skalky)
7 prírodné rezervácie (Havranie skaly,Kopa,Mačinová,Pod Dudášom,Pri Bútľavke,Príslopy a Vrchslatina)
4 chránené areály (Dolná Zálomská,Horná Chrapková,Hrochotská Bukovina a Meandre Kamenistého potoka)
1 chránené vtáčie územie (Poľana)
Vážení návštevníci Poľany,
Prosíme dodržiavajte pravidlá správania sa v chránenom území a chránte prírodné hodnoty.

 


 

Niektoré zásady správania vyplývajúce zo Zákona č.543 z 25. júna 2002 o ochrane prírody a krajiny v znení ďalších doplnkov:
V Chránenej krajinnej oblasti platí 2. stupeň ochrany čo znamená, že
§ 13
Druhý stupeň ochrany
(1) Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany,
je zakázaný
a) vjazd a státie s motorovým vozidlom44) alebo záprahovým
vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami,
na pozemky za hranicami zastavaného územia
obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie,
parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského,
staničného alebo letištného priestoru,
b) vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami
zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty,
miestnej komunikácie, účelovej komunikácie45)
a vyznačenej cyklotrasy.
(2) Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany,
sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na
a) vykonávanie činností uvedených v § 12,b) likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov46)
s výnimkou činnosti povoľovanej podľa osobitných
predpisov,47)
c) výstavbu lesných ciest a zvážnic,
d) oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia
obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného
sadu a vinice,
e) pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych
zvierat48) na voľných ležoviskách, ako aj ich
ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti
stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek,49)
umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na
ich ochranu,
f) vykonávanie technických geologických prác,50) banskej
činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom,
g) umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného
zariadenia51) za hranicami zastavaného
územia obce,
h) pozemnú aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä
pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív
a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej
a inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako
2 ha,
i) budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného
chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy,
cyklotrasy alebo mototrasy,
j) vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich
činností ozbrojenými zbormi a ozbrojenými silami
mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov;
vykonanie prípravy alebo výcviku a s nimi
súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany, Hasičským
a záchranným zborom, horskou službou alebo
zložkami integrovaného záchranného systému52) za
hranicami zastavaného územia obce,
k) organizovanie verejných telovýchovných, športových
a turistických podujatí,53) ako aj iných verejnosti
prístupných spoločenských podujatí za hranicami
zastavaného územia obce alebo mimo športových
a rekreačných areálov na to určených,
l) umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia,
ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo
zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie
budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za
hranicami zastavaného územia obce,
m) umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na
inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo správe
vodného toku alebo vodného dielan) použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové
efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie,
reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb.54)
(3) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vjazd
alebo státie vozidla55)
a) slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo
patriaceho vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku,
na ktorý sa vzťahuje tento zákaz,
b) na miesta, ktoré orgán ochrany prírody vyhradí
najmä všeobecne záväzným právnym predpisom,
ktorým vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné
pásmo (§ 17), návštevným poriadkom národného
parku a jeho ochranného pásma (§ 20) alebo zoznamom
týchto miest uverejneným na úradnej tabuli
tohto orgánu a úradnej tabuli dotknutej obce,
c) ak jeho vjazd alebo státie boli povolené podľa osobitného
predpisu.56)
(4) Súhlas podľa odseku 2 písm. e), k) a n) sa nevyžaduje
na miestach vyhradených orgánom ochrany
prírody spôsobom uvedeným v odseku 3 písm. b).
Na základe novely trestného zákona (č. 497/2008 Z.z.), ktorá nadobudla účinnosť dňa 20. decembra 2008, Vás upozorňujeme na nasledovné skutočnosti. V zmysle § 305, ods. 2 Trestného zákona ,, Kto v rozpore so všeobecne záväznými predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými predpismi na úseku lesného hospodárstva neoprávnene jazdí motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, motocyklom alebo skútrom na lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.“
Podľa § 13, ods.1, písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, zakázaný vjazd a státie motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru.
Na území CHKO Poľana sa nachádza niekolko velkoplošných Prírodných rezervácií, v ktorých platí 4 alebo 5 stupeň ochrany čo znamená, že
§ 15
Štvrtý stupeň ochrany
(1) Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany,
je zakázané
a) vykonávať činnosti uvedené v § 14 ods. 1; § 13
ods. 3 a § 14 ods. 3 a 4 platia rovnako,t.j. zákaz činnosti podľa 3 stupňa ochrany a navyše
b) ťažiť drevnú hmotu holorubným hospodárskym
spôsobom,58)
c) umiestniť informačné, reklamné alebo propagačné
zariadenie, ako aj akýkoľvek iný reklamný alebo
propagačný pútač, alebo tabuľu,
d) aplikovať chemické látky a hnojivá,
e) rozorávať existujúce trvalé trávne porasty a rúbať
dreviny,
f) zbierať nerasty alebo skameneliny,
g) oplocovať pozemok okrem oplotenia lesnej škôlky,
ovocného sadu a vinice,
h) umiestniť košiar, stavbu alebo iné zariadenie na
ochranu hospodárskych zvierat,
i) vykonávať geologické práce,
j) umiestniť zariadenie na vodnom toku alebo inej
vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo správe vodného
toku alebo vodného diela,
k) voľne pustiť psa okrem psa používaného na plnenie
úloh podľa osobitných predpisov59) (služobný pes)
a poľovného psa.
(2) Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany,
sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na
a) vykonávanie činností uvedených v § 12 písm. a), c),
e) až h), § 13 ods. 2 písm. c), i), j) a l) a § 14 ods. 2
písm. d) až f),
b) pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych
zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich
ustajňovanie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti
stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek;
49) súhlas sa nevyžaduje na miestach vyhradených
orgánom ochrany prírody spôsobom
uvedeným v § 13 ods. 3 písm. b),
c) umiestnenie stavby.
§ 16
Piaty stupeň ochrany
(1) Na území, na ktorom platí piaty stupeň ochrany,
je zakázané
a) vykonávať činnosti uvedené v § 15 ods. 1,
b) zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný
a pôdny kryt,
c) stavať lesnú cestu alebo zvážnicu,
d) zriadiť poľovnícke zariadenie alebo rybochovné zariadenie,
e) osvetľovať bežeckú trať, lyžiarsku trať alebo športový
areál,
f) rušiť pokoj a ticho,
g) chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha,
h) meniť stav mokrade alebo koryto vodného toku,
najmä ich úpravou, zasypávaním, odvodňovaním,
ťažbou tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu
okrem vykonávania týchto činností v koryte vodného
toku jeho správcom v súlade s osobitným predpisom,
40)
i) umiestniť stavbu.
(2) Na území, na ktorom platí piaty stupeň ochrany,
sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na vykonávanie
činností uvedených v § 12 písm. c), e) až h),§ 13 
ods. 2 písm. i), j) a l), § 14 ods. 2 písm. d) a f)
a § 15 ods. 2 písm. b).

 

Viac info na www.chkopolana.sk | Ísť hore