< Domov | EkoPolana

Novinky a akcie

Niektoré zásady správania vyplývajúce zo Zákona č.543 z 25. júna 2002 o ochrane prírody a krajiny v znení ďalších doplnkov:
V Chránenej krajinnej oblasti platí 2. stupeň ochrany čo znamená, že
§ 13
Druhý stupeň ochrany
(1) Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany,
je zakázaný
a) vjazd a státie s motorovým vozidlom44) alebo záprahovým
vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami,
na pozemky za hranicami zastavaného územia
obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie,
parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského,
staničného alebo letištného priestoru,
b) vjazd a státie s bicyklom na pozemky za hranicami
zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty,
miestnej komunikácie, účelovej komunikácie45)
a vyznačenej cyklotrasy.
(2) Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany,
sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na
a) vykonávanie činností uvedených v § 12,b) likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov46)
s výnimkou činnosti povoľovanej podľa osobitných
predpisov,47)
c) výstavbu lesných ciest a zvážnic,
d) oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia
obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného
sadu a vinice,
e) pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych
zvierat48) na voľných ležoviskách, ako aj ich
ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti
stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek,49)
umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na
ich ochranu,
f) vykonávanie technických geologických prác,50) banskej
činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom,
g) umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného
zariadenia51) za hranicami zastavaného
územia obce,
h) pozemnú aplikáciu chemických látok a hnojív, najmä
pesticídov, toxických látok, priemyselných hnojív
a silážnych štiav pri poľnohospodárskej, lesohospodárskej
a inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako
2 ha,
i) budovanie a vyznačenie turistického chodníka, náučného
chodníka, bežeckej trasy, lyžiarskej trasy,
cyklotrasy alebo mototrasy,
j) vykonávanie prípravy alebo výcviku a s nimi súvisiacich
činností ozbrojenými zbormi a ozbrojenými silami
mimo vojenských priestorov a vojenských obvodov;
vykonanie prípravy alebo výcviku a s nimi
súvisiacich činností v oblasti civilnej ochrany,...

 

Odkazy

Hasičským
a záchranným zborom, horskou službou alebo
zložkami integrovaného záchranného systému52) za
hranicami zastavaného územia obce,
k) organizovanie verejných telovýchovných, športových
a turistických podujatí,53) ako aj iných verejnosti
prístupných spoločenských podujatí za hranicami
zastavaného územia obce alebo mimo športových
a rekreačných areálov na to určených,
l) umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia,
ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo
zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie
budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za
hranicami zastavaného územia obce,
m) umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na
inej vodnej ploche neslúžiacej plavbe alebo správe
vodného toku alebo ...

 

 

Reklamní partneri

TOPlist